Slide background

Sprawdź ofertę

Słowniczek pojęć wydawniczych

Adiustacja techniczna – wprowadzenie za pomocą odpowiednich oznaczeń i określeń, dyspozycji technicznych, podających sposób składania i łamania tekstu przed wydrukiem.

Adiustacja stylistyczna – sprawdzenie tekstu przed drukiem w zakresie usunięcia błędów językowych: stylistycznych, gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.

All rights reserved (ang.) – wszelkie prawa zastrzeżone.

Arkusz autorski – arkusz druku zawierający 40 000 znaków drukarskich lub 700 linijek tekstu wierszem albo 3000 cm2 materiału graficznego (ilustracje, wykresy).

Arkusz drukarski – określona liczba stron druku mieszcząca się na jednostronnie zadrukowanym arkuszu papieru; zależnie od formatu dzieła (np. książki) wynosi: 32, 16, 8 lub 4 stronice; stanowi jednostkę miary produktu drukarskiego.

Arkusz wydawniczy – arkusz druku, równy objętości arkusza autorskiego, obejmujący jednak poza tekstem autora wszelkie uzupełnienia redakcyjne; stanowi jednostkę miary przy obliczaniu objętości danej publikacji.

Bibliografia –(1)uporządkowany według określonych kryteriów spis książek, druków, czasopism, artykułów oraz dokumentów z najważniejszymi danymi o każdej pozycji (autor, tytuł, miejsce i rok wydania itp.; (2)nauka o książce, badająca i opisująca dokumenty, zestawiająca ich spisy na użytek nauki i praktyki; metodyka sporządzania spisów bibliograficznych; (3) załączony do dzieła wykaz źródeł, z których autor korzystał lub opracowań związanych z tematem.

Błąd autorski – błąd popełniony przez autora w przygotowanym do składu maszynopisie.

Błąd drukarski – pomyłka w wydrukowanej publikacji powstała z winy drukarni.

Błąd pióra, lapsus calami – błąd pojawiający się przy pisaniu, wynikający z graficznego podobieństwa wyrazów oraz rozbieżności między szybkością myśli a możliwościami pisania.

CMYK – cztery podstawowe kolory farb drukarskich: cyan, magenta, yellow, black.

Cytat – dosłowne przytoczenie w tekście fragmentu innego tekstu lub czyichś słów; cytata.

Dane wydawnicze – informacje, które instytucje wydawnicze i drukarnie powinny zamieszczać na każdym druku.

Format papieru – rozmiar arkusza papieru, uwzględniający jego długość i szerokość, wyrażony w milimetrach.

Format papieru - obrazek
ISBN – międzynarodowy, znormalizowany nr książki.

ISSN – międzynarodowy, znormalizowany nr wydawnictwa ciągłego.

Korekta – poprawianie błędów, nanoszenie poprawek na próbnych odbitkach drukarskich za pomocą odpowiednich znaków korektorskich.

Korekta autorska – (1) korekta wykonywana przez autora; (2) odbitka korektorska przeznaczona dla autora.

Korekta domowa, drukarska – pierwsze sprawdzenie prawidłowości wykonania składu przeprowadzone przez korektora drukarni.

Korekta po przełamaniu, korekta kolumnowa – korekta przeprowadzana po złamaniu szpalt
i sformatowaniu kolumn.

Korekta redakcyjna – korekta wykonywana przez redakcję merytoryczną, polegająca na sprawdzeniu błędów, a także rodzaju i rozmiaru zmian autorskich, aby ograniczyć je do niezbędnego minimum.

Korekta techniczna – etap korekty, wykonywany w aspekcie techniczno-produkcyjnym, kontrolującym jakość wykonania składu.

Korekta wydawnicza – korekta wykonywana przez pracowników wydawnictwa: korektorów – sprawdzających zgodność złożonego tekstu z maszynopisem; redaktorów merytorycznych – kontrolujących odbitki składów pod względem ich zgodności z opracowaniem redakcyjnym maszynopisu wydawniczego; redaktorów technicznych – nadzorujących prawidłowość technicznego wykonania składów.

Łamanie – formatowanie kolumn, zgodnie ze wskazówkami, zawartymi w makiecie wydawniczej.

Materiały wydawnicze – maszynopisy, pierwodruki, makiety, ilustracje itp. opracowane i przygotowane przez wydawnictwo do odtwarzania z nich druków metodami poligraficznymi.

Materiały do druku – całość materiału wydawniczego, składającego się na dane dzieło, przygotowanego do druku.

Modernizacja tekstu – uwspółcześnienie pisowni w starych tekstach.

Redakcja – (1) redagowanie – proces weryfikacji logicznej, treściowej, językowej dzieła, mający na celu nadanie mu ostatecznej, zakończonej formy i przygotowanie go do druku, obejmujący między innymi adiustację merytoryczną, stylistyczną; (2) zespół osób, zajmujących się redagowaniem; (3) siedziba zespołu redakcyjnego.

Plano – format papieru w arkuszu niezłożonym.

Przeskład – ponowne wykonanie składu drukarskiego lub komputerowego już raz złożonego tekstu, np.
z powodu zmiany formatu, zmiany stopnia lub kroju pisma.

Skład – powstały w wyniku składania zestaw pojedynczych czcionek, jednolitych wierszy tekstu, linii, justunku.

Skład dziełowy – skład książek i broszur.

Wers – wyodrębniona graficznie linijka wiersza, stanowiąca podstawową jednostkę mowy wiązanej.

Zasady składania – obowiązujące wskazania, zawarte w dokumentach (normach państwowych
i branżowych) i instrukcjach technologicznych, określające warunki składania druków oraz wymagania, dotyczące jakości stosowanych materiałów.

Znaki korektorskie – zbiór ustalonych i znormalizowanych znaków, którymi na odbitce korektorskiej oznacza się błędy składu oraz zmiany wprowadzone w tekście.

Podane hasła zostały opracowane na podstawie:
1. Słownik wydawcy, oprac. Barbara Kalisz, Warszawa 1997.
2. Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2004.

Host: dkprint.pl
Użytkownik: pliki@dkprint.pl
Hasło: W celu uzyskania hasła proszę wysłać e-mail na adres biuro@dkprint.pl

507 549 020

biuro@dkprint.pl