Slide background

Sprawdź ofertę

Układ części składowych książki

   1. Strona tytułowa
   2. Materiały wprowadzające
    1. dedykacja
    2. motto
    3. przedmowy
    4. wstęp krytyczny
    5. życiorys autora
    6. posłowie
    7. nota edytorska
   3. Tekst główny dzieła – słowa, graficzne wykresy lub mapy, nuty, obrazy
   4. Materiały uzupełniające tekst główny
    1. przypisy (notki)
    2. tabele
    3. ilustracje
    4. aneksy
    5. bibliografia
   5. Materiały informacyjno-pomocnicze
    1. wykazy: skrótów, ilustracji, tabel, źródeł
    2. słownik terminologiczny
    3. skorowidze (indeksy)
    4. streszczenia obcojęzyczne
    5. spis treści

Kodeks – zszyty wkład książki oprawiony w okładkę.

Okładka – zewnętrzna osłona bloku książki wykonana z papieru, kartonu, tektury, sztucznego tworzywa itp. Teksty na okładce mogą być ze składu, ze specjalnych projektów graficznych lub kolorowych fotografii. Okładka ma zachęcić czytelnika do nabycia książki.

Wyklejka – podwójna karta mocnego papieru jedną połową przyklejona do wewnętrznej strony okładki
w celu wzmocnienia połączenia okładki z bokiem książki.

Tekst główny – tekst podstawowy bez materiałów uzupełniających, np. indeksu. Główny zrąb dzieła.

Czwórka tytułowa – cztery początkowe strony dzieła, zawierające wszystkie niezbędne informacje
o książce.

Czwórka tytułowa obejmuje:

 1. przedtytuł
 2. kontrtytuł
 3. kartę tytułową
 4. kartę redakcyjną (kolofon).

Czwórka tytułowa zawiera:

 1. Przedtytuł – strona przedtytułowa – w jej skład wchodzą:
  1. skrócony tytuł książki
  2. czasem również imię i nazwisko autora
  3. zamiast tytułu nazwa serii wydawniczej oraz nazwa instytucji sprawczej.
 2. Kontrtytuł – strona przytytułowa, zwana vacatową (pustą) – występuje tylko w wydawnictwach seryjnych oraz wielotomowych zbiorach dzieł, w których każdy tom ma ponadto własny tom. W pracach niewchodzących w skład zbioru dzieł czy serii drugą stronicę czwórki tytułowej pozostawia się niezadrukowaną (wakatową) lub wykorzystuje się na obcojęzyczny tekst karty tytułowej danej pracy, portret autora lub inną ilustrację.

Strona kontrtytułowa zawiera:

  1. nazwę instytucji zlecającej lub przygotowującej wydanie
  2. w zbiorach dzieł jednego autora jego imię i nazwisko
  3. tytuł zbioru dzieł lub nazwę serii
  4. imię i nazwisko redaktora zbioru dzieł lub nazwę serii
  5. numer kolejnego tomu w zbiorach dzieł lub seriach
  6. znak wydawnictwa, miejsce wydania oraz nazwę wydawnictwa, jeśli elementów tych nie podano na karcie tytułowej.
 1. Kartę tytułową – strona tytułowa. Nie podaje się na niej, z wyjątkiem imienia i nazwiska autora oraz głównego tytułu, tych danych, które zostały już umieszczone w przedtytule lub kontrtytule. Należy dążyć do jak największego ograniczenia jej tekstu poprzez umieszczenie informacji na stronie metryczkowej.

Karta tytułowa zawiera:

  1. nazwę instytucji sprawczej
  2. nazwę serii
  3. imię i nazwisko autora
  4. tytuł i podtytuł dzieła
  5. numer kolejny tomu lub części dzieła
  6. tytuł tomu lub części dzieła
  7. numer kolejny wydania
  8. imię i nazwisko redaktora dzieła zbiorowego
  9. imię i nazwisko redaktora wyboru tekstów
  10. imię i nazwisko tłumacza
  11. imię i nazwisko redaktora naukowego
  12. znak i nazwę wydawnictwa
  13. miejsce i rok wydania.
 1. Kartę redakcyjną (kolofon) – strona metryczkowa – zawiera:
  1. przy tłumaczeniach informacje o oryginale
  2. przy pracach zbiorowych nazwiska autorów lub skład komitetu redakcyjnego
  3. przy podręcznikach i książkach do bibliotek szkolnych aprobata odpowiednich władz
  4. informacja o poprzednich wydaniach
  5. zastrzeżenie praw autorskich – Copyright. Do kogo należą prawa autorskie, od którego roku, miejsce wydawcy, np. Copyright by DKprint, Kielce 2013
  6. imię i nazwisko grafika, redaktora prowadzącego, redaktora technicznego i korektora
  7. nazwiska autorów zdjęć
  8. ewentualnie metryka książki (można ją umieścić na ostatniej wolnej stronicy książki).

Metrykę książki tworzą:

  1. nazwa wydawnictwa
  2. miejsce i rok wydania
  3. kolejny numer wydania
  4. wielkość nakładu
  5. objętość w arkuszach wydawniczych i drukarskich
  6. oznaczenie rodzaju, formatu, klasy i gramatury papieru
  7. data złożenia zamówienia, podpisania druku i jego ukończenia
  8. numer zamówienia
  9. nazwa drukarni
  10. cena książki.

W książkach mniej skomplikowanych stosuje się zamiast czwórki tytułowej dwójkę tytułową. Dwójka tytułowa składa się z dwóch kart:

   1. strony tytułowej
   2. karty redakcyjnej.

Host: dkprint.pl
Użytkownik: pliki@dkprint.pl
Hasło: W celu uzyskania hasła proszę wysłać e-mail na adres biuro@dkprint.pl

507 549 020

biuro@dkprint.pl